Excel VBA – uložení a obnovení automatického filtru

Pro uložení a obnovení automatického filtru na listu v Excelu pomocí VBA (Visual Basic for Applications), můžete použít následující kód. Tento kód uloží aktuální stav filtru do proměnné a poté ho obnoví, když je to potřeba.

Sub UlozitFiltr()
  Dim AktualniFiltr As Filter
  Dim List As Worksheet
  
  ' Nastavte list, na kterém chcete uložit filtr
  Set List = ThisWorkbook.Sheets("List1") ' Změňte na název vašeho listu
  
  ' Uložit aktuální filtr
  Set AktualniFiltr = List.AutoFilter
End Sub

Sub ObnovitFiltr()
  Dim List As Worksheet
  Dim AktualniFiltr As Filter
  
  ' Nastavte list, na kterém chcete obnovit filtr
  Set List = ThisWorkbook.Sheets("List1") ' Změňte na název vašeho listu
  
  ' Zkontrolujte, zda byl filtr uložen
  If Not List.AutoFilter Is Nothing Then
    ' Obnovit filtr
    Set AktualniFiltr = List.AutoFilter
  Else
    MsgBox "Není uložený filtr k obnovení."
  End If
End Sub

Tento kód obsahuje dvě procedury:

 1. UlozitFiltr: Tato procedura uloží aktuální stav filtru na listu. Pro použití této procedury přepněte na list, na kterém chcete uložit filtr, a spusťte ji.
 2. ObnovitFiltr: Tato procedura obnoví uložený filtr na listu. Opět musíte být na listu, kde chcete obnovit filtr, a spustit tuto proceduru. Pokud není uložený filtr, zobrazí se vám zpráva.

Ujistěte se, že jste nastavili proměnnou List na váš konkrétní list, na kterém chcete pracovat.


Pokud chcete ukládat a obnovovat nastavení filtrovaných položek (které sloupce byly filtrovány a jaká kritéria byla použita), můžete využít následujícího kódu. Tento kód uloží filtr do proměnné ve formě pole a později ho obnoví:

Sub UlozitFiltr()
  Dim AktualniFiltr As Filter
  Dim List As Worksheet
  Dim FiltrPole() As Variant
  Dim i As Long

  ' Nastavte list, na kterém chcete uložit filtr
  Set List = ThisWorkbook.Sheets("List1") ' Změňte na název vašeho listu
  
  ' Uložit aktuální filtr do pole
  Set AktualniFiltr = List.AutoFilter
  If Not AktualniFiltr Is Nothing Then
    ReDim FiltrPole(1 To AktualniFiltr.Filters.Count, 1 To 3)
    i = 1
    For Each F In AktualniFiltr.Filters
      FiltrPole(i, 1) = F.ColumnIndex
      FiltrPole(i, 2) = F.On
      FiltrPole(i, 3) = F.Criteria1
      i = i + 1
    Next F
  End If

  ' Uložit filtr do proměnné
  List.Cells(1, 1).Value = Join(Application.Transpose(FiltrPole), "|")
End Sub

Sub ObnovitFiltr()
  Dim List As Worksheet
  Dim FiltrPole() As String
  Dim i As Long
  Dim AktualniFiltr As Filter
  Dim ColumnIndex As Long
  Dim OnOff As Boolean
  Dim Criteria As String

  ' Nastavte list, na kterém chcete obnovit filtr
  Set List = ThisWorkbook.Sheets("List1") ' Změňte na název vašeho listu
  
  ' Získejte uložený filtr z buňky A1
  FiltrPole = Split(List.Cells(1, 1).Value, "|")

  ' Zkontrolujte, zda byl filtr uložen
  If UBound(FiltrPole) > 0 Then
    ' Obnovit filtr
    Set AktualniFiltr = List.AutoFilter
    If Not AktualniFiltr Is Nothing Then
      ' Deaktivovat aktuální filtr
      AktualniFiltr.ShowAllData
    End If

    ' Nastavit filtry podle uložených hodnot
    For i = LBound(FiltrPole) To UBound(FiltrPole)
      ColumnIndex = CLng(Split(FiltrPole(i), "|")(0))
      OnOff = CBool(Split(FiltrPole(i), "|")(1))
      Criteria = Split(FiltrPole(i), "|")(2)
      List.Cells(1, ColumnIndex).AutoFilter Field:=ColumnIndex, Criteria1:=Criteria, Operator:=xlFilterValues
    Next i
  Else
    MsgBox "Není uložený filtr k obnovení."
  End If
End Sub

Tento kód použije buňku A1 na listu pro uložení filtru ve formě textového řetězce a poté ho obnoví na základě těchto uložených hodnot. Ujistěte se, že jste nastavili proměnnou List na váš konkrétní list, na kterém chcete pracovat.


Pokud chcete ukládat a obnovovat nastavení filtrovaných položek pro všechny sloupce, kde je použito filtrování, můžete použít následující kód. Tento kód projde všechny sloupce a uloží a obnoví nastavení filtru pro každý sloupec:

Sub UlozitFiltr()
  Dim AktualniFiltr As Filter
  Dim List As Worksheet
  Dim FiltrPole() As Variant
  Dim ColumnIndex As Long
  Dim i As Long
  
  ' Nastavte list, na kterém chcete ukládat filtry
  Set List = ThisWorkbook.Sheets("List1") ' Změňte na název vašeho listu
  
  ' Uložit aktuální filtr pro všechny sloupce
  ReDim FiltrPole(1 To List.Cells(1, List.Columns.Count).End(xlToLeft).Column, 1 To 3)
  For ColumnIndex = 1 To UBound(FiltrPole, 1)
    Set AktualniFiltr = List.AutoFilter
    If Not AktualniFiltr Is Nothing Then
      If AktualniFiltr.Filters(ColumnIndex).On Then
        FiltrPole(ColumnIndex, 1) = ColumnIndex
        FiltrPole(ColumnIndex, 2) = AktualniFiltr.Filters(ColumnIndex).On
        FiltrPole(ColumnIndex, 3) = AktualniFiltr.Filters(ColumnIndex).Criteria1
      End If
    End If
  Next ColumnIndex

  ' Uložit filtry do proměnné
  List.Cells(1, 1).Value = Join(Application.Transpose(FiltrPole), "|")
End Sub

Sub ObnovitFiltr()
  Dim List As Worksheet
  Dim FiltrPole() As String
  Dim ColumnIndex As Long
  Dim OnOff As Boolean
  Dim Criteria As String
  Dim AktualniFiltr As Filter
  
  ' Nastavte list, na kterém chcete obnovit filtry
  Set List = ThisWorkbook.Sheets("List1") ' Změňte na název vašeho listu
  
  ' Získejte uložené filtry z buňky A1
  FiltrPole = Split(List.Cells(1, 1).Value, "|")

  ' Zkontrolujte, zda byly filtry uloženy
  If UBound(FiltrPole) > 0 Then
    ' Obnovit filtry pro všechny sloupce
    For Each FilterInfo In FiltrPole
      ColumnIndex = CLng(Split(FilterInfo, "|")(0))
      OnOff = CBool(Split(FilterInfo, "|")(1))
      Criteria = Split(FilterInfo, "|")(2)
      List.Cells(1, ColumnIndex).AutoFilter Field:=ColumnIndex, Criteria1:=Criteria, Operator:=xlFilterValues
    Next FilterInfo
  Else
    MsgBox "Nebyly uloženy žádné filtry k obnovení."
  End If
End Sub

Tento kód projde všechny sloupce na listu a uloží nebo obnoví filtry pro všechny sloupce, kde bylo filtrování aktivováno. Ujistěte se, že jste nastavili proměnnou List na váš konkrétní list, na kterém chcete pracovat.


Pokud chcete, aby kód fungoval na aktuálním listu, na kterém se nacházíte, můžete použít následující upravený kód. Tento kód bude používat aktivní list (ten, na kterém se právě nacházíte) pro uložení a obnovení filtrů ve všech sloupcích.

Sub UlozitFiltr()
  Dim AktualniFiltr As Filter
  Dim List As Worksheet
  Dim FiltrPole() As Variant
  Dim ColumnIndex As Long
  Dim i As Long
  
  ' Nastavte aktivní list, na kterém chcete ukládat filtry
  Set List = ActiveSheet
  
  ' Uložit aktuální filtr pro všechny sloupce
  ReDim FiltrPole(1 To List.Cells(1, List.Columns.Count).End(xlToLeft).Column, 1 To 3)
  For ColumnIndex = 1 To UBound(FiltrPole, 1)
    Set AktualniFiltr = List.AutoFilter
    If Not AktualniFiltr Is Nothing Then
      If AktualniFiltr.Filters(ColumnIndex).On Then
        FiltrPole(ColumnIndex, 1) = ColumnIndex
        FiltrPole(ColumnIndex, 2) = AktualniFiltr.Filters(ColumnIndex).On
        FiltrPole(ColumnIndex, 3) = AktualniFiltr.Filters(ColumnIndex).Criteria1
      End If
    End If
  Next ColumnIndex

  ' Uložit filtry do buňky A1 aktivního listu
  List.Cells(1, 1).Value = Join(Application.Transpose(FiltrPole), "|")
End Sub

Sub ObnovitFiltr()
  Dim List As Worksheet
  Dim FiltrPole() As String
  Dim ColumnIndex As Long
  Dim OnOff As Boolean
  Dim Criteria As String
  Dim AktualniFiltr As Filter
  
  ' Nastavte aktivní list, na kterém chcete obnovit filtry
  Set List = ActiveSheet
  
  ' Získejte uložené filtry z buňky A1 aktivního listu
  FiltrPole = Split(List.Cells(1, 1).Value, "|")

  ' Zkontrolujte, zda byly filtry uloženy
  If UBound(FiltrPole) > 0 Then
    ' Obnovit filtry pro všechny sloupce
    For Each FilterInfo In FiltrPole
      ColumnIndex = CLng(Split(FilterInfo, "|")(0))
      OnOff = CBool(Split(FilterInfo, "|")(1))
      Criteria = Split(FilterInfo, "|")(2)
      List.Cells(1, ColumnIndex).AutoFilter Field:=ColumnIndex, Criteria1:=Criteria, Operator:=xlFilterValues
    Next FilterInfo
  Else
    MsgBox "Nebyly uloženy žádné filtry k obnovení."
  End If
End Sub

Tento kód používá aktivní list pro uložení a obnovení filtrů ve všech sloupcích. Přepněte se na list, na kterém chcete provádět operace, a spusťte příslušnou proceduru.


Příklad řešení v rámci jedné procedury:

Private Sub cbSplit_Click()
  Dim ws As Worksheet
  Dim filterArray()
  Dim currentFiltRange As String
  Dim col As Integer

  Application.ScreenUpdating = False
  Set ws = ActiveSheet
  'Capture AutoFilter settings
  If ws.AutoFilterMode = True Then
    With ws.AutoFilter
      currentFiltRange = .Range.Address
      With .Filters
        ReDim filterArray(1 To .Count, 1 To 3)
        For col = 1 To .Count
          With .Item(col)
            If .On Then
              filterArray(col, 1) = .Criteria1
              If .Operator Then
                filterArray(col, 2) = .Operator
                If .Operator = xlAnd Or .Operator = xlOr Then
                  filterArray(col, 3) = .Criteria2
                End If
              End If
            End If
          End With
        Next col
      End With
    End With
  End If

  'Remove AutoFilter
  ws.AutoFilterMode = False

  'jiný kód sem

  'Restore Filter settings
  If Not currentFiltRange = "" Then
    ws.Range(currentFiltRange).AutoFilter
    For col = 1 To UBound(filterArray(), 1)
      If Not IsEmpty(filterArray(col, 1)) Then
        If filterArray(col, 2) Then
          'check if Criteria2 exists and needs to be populated
          If filterArray(col, 2) = xlAnd Or filterArray(col, 2) = xlOr Then
            ws.Range(currentFiltRange).AutoFilter Field:=col, _
              Criteria1:=filterArray(col, 1), _
              Operator:=filterArray(col, 2), _
              Criteria2:=filterArray(col, 3)
          Else
            ws.Range(currentFiltRange).AutoFilter Field:=col, _
              Criteria1:=filterArray(col, 1), _
              Operator:=filterArray(col, 2)
          End If
        Else
          ws.Range(currentFiltRange).AutoFilter Field:=col, _
            Criteria1:=filterArray(col, 1)
        End If
      End If
    Next col
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Zdrojem toho příkladu je diskuse na adrese https://www.mrexcel.com/board/threads/capture-autofilter-state.333961/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru